Regulamin

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
przez
Centrum Zdrowia Kobiety
„CORFAMED” Sp. z o.o.
50-322 Wrocław, ul. Kluczborska 37
tel. 713217315, tel./fax 713212865
e-mail centrum@corfamed.pl
www.corfamed.pl

 1. Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED” Sp. z o. o. (zwane dalej Centrum „CORFAMED”) udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej oraz promocji zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej oraz nieodpłatnych na podstawie odrębnych umów z ubezpieczycielami (TU ALLIANZ i MEDICA POLSKA).
 2. Podstawą udzielenia świadczenia jest pisemna zgoda pacjentki/a lub przedstawiciela ustawowego na diagnostykę i leczenie w Centrum „CORFAMED”, poprzez wypełnienie „Oświadczenia” – dokumentu wewnętrznego placówki. Brak powyższej zgody skutkuje brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza sytuacjami opisanymi w art. 7 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, art. 30 Ustawy o Zawodzie Lekarza i art. 68 Kodeksu Etyki Lekarskiej).
 3. Centrum „CORFAMED” oświadcza, że wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z u ustawą o  ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz.. 883) i są wykorzystywane wyłącznie w celach diagnostyczno-leczniczych oraz informacyjnych dla dobra pacjentki/a. Wszystkie dane przekazywane podmiotom współpracującym wynikają wyłącznie z konieczności jednoznaczności identyfikacji określonego materiału i osoby, od której ten materiał pobrano oraz stanu klinicznego pacjentki/a w momencie pobrania materiału, co może mieć wpływ na ocenę i interpretację wyniku. Centrum „CORFAMED” zastrzega sobie również możliwość wykorzystania danych osobowych pacjentek/ów do przypomnienia o konieczności wizyty kontrolnej lub informacji o nieprawidłowym wyniku badań dodatkowych.  Brak zgody na wykorzystanie danych osobowych i ich zamieszczenia w bazie danych w powyższych celach skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług placówki w trybie planowym.
 4. Centrum „CORFAMED” nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku aktualizacji  oraz za nieprawdziwe dane osobowe podane w „Oświadczeniu”, w tym w szczególności, za brak możliwości powiadomienia pacjentki/a o nieprawidłowych wynikach badań dodatkowych.
 5. Brak oświadczenia o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub dokumentu potwierdzającego powyższe skutkuje brakiem możliwości wystawienia przez Centrum „CORFAMED” recept refundowanych. Nieprawdziwość oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne skutkuje ponoszeniem przez pacjentkę/a wszelkich kosztów związanych  z dochodzeniem nieprawdziwości powyższych danych  oraz pełnej odpłatności za zrefundowane leki wraz z należnymi odsetkami.
 6. Brak ustanowienia osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji medycznej oraz informowania o stanie zdrowia skutkuje niemożnością wydania  dokumentacji medycznej oraz  udzielania informacji o stanie zdrowia komukolwiek poza osobą uprawnioną (pacjentką/em lub opiekunem ustawowym) lub koniecznością każdorazowego pisemnego upoważniania danej osoby do powyższych działań.
 7. Centrum „CORFAMED”  udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem poza dniami wolnymi od pracy (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy). Centrum zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy. Świadczenia udzielane są codziennie od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:
  poniedziałek  8.00. – 20.00.
  wtorek 8.00. – 20.00.
  środa 8.00. – 20.00.
  czwartek 8.00. – 20.00.
  piątek 8.00. – 20.00.
  sobota  8.00. – 14.00.
 8. Cennik podstawowych produktów oferowanych przez Centrum „Corfamed” znajduje się w załączniku „Cennik” wywieszonym w recepcji głównej. Cennik pozostałych  badań  dodatkowych  znajduje  się w recepcji oraz jest dostępny pod numerem telefonu rejestracji. Płatności dokonywane mogą być wyłącznie w formie gotówkowej poza osobami ubezpieczonymi na podstawie odrębnych umów, stosownie do posiadanych zakresów usług nieodpłatnych (np. „pakiet podstawowy”, „pakiet rozszerzony” itp.). Płatności kartami płatniczymi i kredytowymi będą mogły być dokonywane od momentu pojawienia się stosownej informacji w recepcji Centrum.
  UWAGA! Wszystkie badania dodatkowe nieopłacone w dniu pobrania nie będą wykonywane przez Centrum „Corfamed”, a pobrany materiał będzie zniszczony.
 9. Świadczenia będą udzielane pacjentkom/pacjentom w terminach uzgodnionych przez strony (poza sytuacjami opisanymi w art. 7 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, art. 30 Ustawy o Zawodzie Lekarza i art. 68 Kodeksu Etyki Lekarskiej).  Ewentualne opóźnienia w realizacji świadczeń zdrowotnych wynikają ze specyfiki tego rodzaju świadczeń oraz niemożności przewidzenia ilości świadczeń udzielonych w trybie nagłym oraz konsultacyjnym.
 10. Rejestracja  i  informacja  dla  pacjentek  zgłaszających  się  osobiście  czynna  jest  w godzinach od 8.00. do  20.00., w soboty od 8.00. do 14.00., rejestracja i informacja telefoniczna – pod numerem telefonu 713217315 –  dostępna jest w dni powszednie w godzinach od 8.00. do 20.00, a w soboty od 8.00. do 14.00.
  Prosimy pacjentki o powiadomienie rejestracji o ewentualnej konieczności zmiany terminu lub odwołaniu wizyty.
 11. Wydawanie dokumentacji medycznej pacjentkom/pacjentom, przedstawicielom ustawowym  lub osobom uprawnionym odbywa się na podstawie poniższych zasad i w następujących terminach:
  • kopia dokumentacji medycznej (np. historii choroby) – na pisemną prośbę zawierającą dane identyfikacyjne pacjenta (imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL i jego własnoręczny podpis) wraz z określeniem jakiej części dokumentacji dotyczy prośba (np. pełna dokumentacja medyczna, dokumentacja medyczna za okres od … do …, z badaniami laboratoryjnymi lub bez itp.), złożoną w recepcji „Centrum” przez dowolną osobę, po uiszczeniu przedpłaty w wysokości 5,-zł – do odbioru w terminie 7 dni roboczych od złożenia prośby – odbiór osobisty (lub przez przedstawiciela ustawowego) lub zgodnie z pisemnym upoważnieniem; koszt jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 50 groszy, rozliczenie przedpłaty z ewentualnym zwrotem nadpłaty lub uzupełnieniem niedopłaty następuje przy odbiorze kopii (podstawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozdział 7, art. 28)
  •  opis badania ultrasonograficznego bezpośrednio po poradzie ginekologicznej lub położniczej (traktowany jako wyciąg z dokumentacji medycznej) – usługa płatna dodatkowo w kwocie 5,-zł za stronę (podstawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozdział 7, art. 28);  gdy nie następuje to bezpośrednio po wizycie – na pisemną prośbę zawierającą dane identyfikacyjne pacjenta (imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL i jego własnoręczny podpis) wraz z określeniem badania (data), którego dotyczy prośba, złożoną w recepcji „Centrum” przez dowolną osobę, po uiszczeniu przedpłaty w wysokości 5,-zł – do odbioru w terminie 3 dni roboczych od złożenia prośby – odbiór osobisty (lub przez przedstawiciela ustawowego) lub zgodnie z pisemnym upoważnieniem; koszt jednej strony wyciągu z dokumentacji medycznej wynosi 5,- zł, rozliczenie przedpłaty z ewentualnym uzupełnieniem niedopłaty następuje przy odbiorze opisu (podstawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozdział 7, art. 28);
  •  kopia wyniku rozmazu cytologicznego – na ustną lub złożoną telefonicznie prośbę (także faksem i na adres e-mail) – odbiór osobisty (ewentualnie przez przedstawiciela ustawowego) lub zgodnie z pisemnym upoważnieniem;
  • zaświadczenie o stanie ginekologicznym lub położniczym na ustną lub złożoną telefonicznie prośbę (także faksem i na adres e-mail), gdy nie następuje to bezpośrednio po wizycie – w terminie 3 dni roboczych od złożenia prośby – odbiór osobisty (lub przez przedstawiciela ustawowego) lub zgodnie z pisemnym upoważnieniem;
  • opis badań ultrasonograficznych w ramach porady „USG położnicze, ginekologiczne, gruczołów piersiowych i jamy brzusznej” wydawany jest niezwłocznie po wykonanym badaniu;
  • wyniki pozostałych badań dodatkowych niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Centrum „CORFAMED”i dokonaniu weryfikacji merytorycznej przez uprawnionego lekarza – odbiór osobisty (lub przez przedstawiciela ustawowego) lub zgodnie z pisemnym upoważnieniem.
  Wyżej wymieniona dokumentacja może być wydana w uzasadnionych przypadkach bez zachowania powyższych terminów po akceptacji dyrektora Centrum „CORFAMED” lub upoważnionego lekarza  – odbiór osobisty (lub przez przedstawiciela ustawowego) lub zgodnie z pisemnym upoważnieniem.
 12. Centrum „CORFAMED” zobowiązuje się do powiadamiania wyłącznie o nieprawidłowych wynikach badań dodatkowych. Powiadomienia dokonywane są w formie krótkich wiadomości tekstowych (sms), telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub listu poleconego. W przypadku otrzymania takiego powiadomienia pacjentka/pacjent powinna zgłosić się osobiście (także osoba upoważniona lub przedstawiciel ustawowy) do Centrum „CORFAMED” po uprzedniej rejestracji na bezpłatną konsultację celem wyjaśnienia nieprawidłowości w powyższych badaniach i ewentualnego otrzymania dodatkowych zaleceń. Informacji tych może udzielić wyłącznie lekarz.  Telefonicznie pod numerem rejestracji nie mogą być udzielane jakiekolwiek szczegółowe informacje dotyczące nieprawidłowych wyników badań dodatkowych.
 13. O wynikach wszystkich badań dodatkowych można dowiadywać się osobiście lub telefonicznie pod numerem rejestracji podając imię i nazwisko, datę urodzenia (ewentualnie numer PESEL), rodzaj wykonanego badania oraz datę pobrania. Informacja telefoniczna udzielana jest wyłącznie w formie „wynik jest prawidłowy” lub „wynik jest nieprawidłowy” bez merytorycznych komentarzy, do których uprawniony jest wyłącznie lekarz w trakcie konsultacji lub porady.
 14. Skargi i wnioski osób objętych świadczeniami przyjmowane są codziennie w formie   pisemnej  (w postaci wpisu do książki skarg i wniosków dostępnej w recepcji lub listu poleconego) w godzinach pracy poradni lub osobiście u dyrektora Centrum „CORFAMED” (po uprzednim ustaleniu terminu),  w sprawach nagłych telefonicznie pod numerem telefonu 601423382.